A csatorna üzemeltetésével kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhat: www.okoviz.hu

Fizetési lehetőségek: letöltés

 1. Miért van szükség csatornázásra?
  A háztartásokban keletkező szennyvizek összegyűjtése, és elvezetése érdekében.
 2. Mi történik az elvezetett szennyvízzel?
  Az összegyűjtött és elvezetett szennyvíz a szennyvíztisztító telepre kerül, ahol megfelelő körülmények között, hozzáértő szakemberek irányításával megtörténik a víz tisztítása.
 3. Miért van szükség szennyvíztisztításra?
  A természetből kinyert megtisztított ivóvíz felhasználása során szennyeződik. Amennyiben az elszennyezett vizet felelőtlenül, tisztítás nélkül juttatjuk vissza a természetbe olyan károsodásokat idézünk elő, amelyek nem csak az élővilágra de magára az emberre is kihatnak. Elszennyezik ivóvízbázisainkat, fürdő és üdülőhelyeinket.
 4. Hogyan tisztítják meg a szennyvizet?
  A szennyvíztisztító telepen ellenőrzött keretek között, a természetben is előforduló élő szervezetek segítségével történik a tisztítás. Ezek az élőlények a szennyvízben található szennyező anyagokat táplálékként hasznosítják, ezzel beépítve testükbe azt. Az élőlények vízből való eltávolításával együtt a szennyeződés is kikerül a rendszerből.
 5. Milyen típusai vannak a szennyvízcsatornának?
  A szennyvízcsatornák kétféleképpen csoportosíthatók:
  Szállított közeg szerint:
  . Egyesített rendszer: csapadék és szennyvíz elvezetése egy csatornahálózatban történik
  . Elválasztott rendszer: külön csatornahálózatban történik a csapadék és szennyvíz elvezetése
  Üzemelés szerint:
  . Gravitációs: a szennyvíz folyását a megfelelő lejtés biztosítja
  . Kényszeráramoltatású: a szennyvíz mozgatása túlnyomás vagy vákuum előállításával történik.
 6. Milyen típusú rendszer épül Cegléden?
  Cegléd szennyvízelvezetése elválasztott rendszerrel kerül kiépítésre. A csapadékvizek elvezetése továbbra is a meglévő felszíni elvezető rendszerben történik. A rendszer túlnyomó része gravitációs rendszerként épül. A helyi adottságok miatt egyes szakaszok bekötése azonban nem lehetséges gravitációsan, ezért ott nyomás alatti rendszer épül. Ez a nyomás alatti rendszer juttatja el majd a legközelebbi gravitációs szakaszba a szennyvizet. Azok az ingatlanok amelyek ezen szakaszokra esnek, saját házi átemelővel épülnek.
 7. Mi a házi bekötés?
  Az egyes ingatlanok szennyvizét az utca hosszirányában húzódó gerincvezetékig továbbító csatornaszakasz. Ezt a vezetéket a kivitelező az ingatlan határvonalán belül 1 m-re viszi be és ott gravitációs rákötés esetén egy bekötőaknát, nyomás alatti rákötés esetén házi átemelőt helyez el.
 8. Mi a házi beemelő és miért van rá szükség?
  Ez egy fogadóaknát jelent, amelyben egy szivattyú van elhelyezve. Ez a szivattyú pumpálja be az aknában összegyűlő szennyvizet a csatornába. A szivattyú ki-bekapcsolását a vízszínt szabályozza. Azokon a szakaszokon, ahol az ingatlanokat nem lehet gravitációsan bekötni a hálózatba, házi átemelőt kell építeni.
 9. Ki fizeti a házi átemelő üzemköltségeit?
  A házi átemelő üzemeltetési költségei a szennyvíz díjban kerül jóváírásra.
  A javítást az üzemeltető végzi el díjmentesen a lakosok részére.
 10. Ki gondoskodik az ingatlanok rákötéséről?
  Az ingatlanok rákötését a telekhatáron belül 1 m-re elhelyezett bekötőaknára/házi átemelőre minden esetben a lakosnak kell megoldani.
 11. Mi a gerincvezeték?
  A gerincvezeték az utca hosszirányában húzódó csatorna, amelyre az egyes ingatlanok rácsatlakoznak.
 12. Mi a közterületi átemelő és miért van szükség rá?
  Gravitációs csatornáknak megfelelő lejtést kell adni, ezért sík terület esetén a csatorna fektetési mélysége a lejtés irányában egyre nő. A fektetési mélységnek van egy ésszerű határa aminél nagyobb mélységben már nem lehet gazdaságosan megvalósítani az építést. Ahol a csatorna eléri ezt a kritikus mélységet oda átemelőt kell építeni. Ez egy fogadóakna, ahonnan az oda elhelyezett szivattyú továbbítja a szennyvizet egy másik öblözet csatornájába, vagy átemelőjébe. A rendszer végén található egy végátemelő, amely a szennyvizet a tisztítótelepre továbbítja.
 13. Mit nevezünk öblözetnek?
  Öblözet az a területet, amelyről a szennyvíz ugyanabba a közterületi átemelőbe folyik. A ceglédi csatorna beruházás jelen szakasza után 10 öblözet alakul ki. Ebből 5 már jelenleg is megvan, csupán a rácsatlakozó csatornaszakaszok hossza bővül. További 5 öblözet csatornái és átemelője most jelen beruházási szakaszban kerül kiépítésre.
 14. Hogyan működik a közterületi átemelő?
  A közterületi átemelő tulajdonképpen egy szennyvíz tároló tartály, amely fogadja a beérkező szennyvizet. A benne lévő szivattyút egy vezérlőrendszer kapcsolja be és ki, ha a víz szintje elérte a max. vagy min. értéket.
 15. Hogyan történik a csatorna fektetése?
  A csatorna fektetéséhez ki kell alakítani a megfelelő mélységű munkagödröt. Ennek során azonban több nehézség is felmerül. Legnagyobb gondot a talajvíz szintjének csökkentése jelenti. Ezt a helyi viszonyoknak megfelelően kell elvégezni. Cegléd esetében a folyós homok altalaj miatt vákuumos víztelenítést kell alkalmazni. A vízszínt süllyesztését a munkagödör kiemelése előtt 1-2 héttel meg kell kezdeni, és a visszatakarás után is csak fokozatosan lehet visszaengedni. Mélyítés közben figyelni kell a földben található egyéb vezetékekre is. A fektetés folyamatos takarás mellett történik, így egyszerre mintegy 20 m-es szakasz van nyitva. A víztelenítési munkálatok miatt azonban az aktuális fektetési hely előtt és után kb. 100-100 m hosszon vákuumkutak vannak telepítve. A fektetés tehát összesen kb. 220-250 m hosszat érint.
 16. Milyen ütemben épül a csatorna?
  A csatorna építésének pontos ütemét nagyon nehezen lehet megadni, csak becsülni lehet azt. Nagyban függ az építés során a földben előre nem látható akadályok felmerülésétől, időjárástól, utcai közlekedés lehetősége, lakosság hozzáállásától. A kivitelezéshez szükséges erőforrások meghatározásához a Kivitelező készített egy ütemtervet, ez azonban az építés során felmerülő előre nem látható akadályok miatt módosulhat éppen ezért csak tájékoztató jellegű.
 17. Mikor kerül sor az én utcám csatornázására?
  A kivitelező által készített ütemterv alapján tájékoztatást kaphat a lakosság, hogy melyik negyedévben várható a csatorna építése, azonban ez csak tájékoztató jellegű, attól eltérés lehetséges.
 18. Mikor fogok értesülni az engem érintő csatornaszakasz építéséről?
  A kivitelezést végző brigád szórólappal minden esetben időben értesíti a lakosokat, hogy mikor érnek a háza elé és mikor várható a gépkocsi közlekedés akadályozása.
 19. Mikor szabad a megépült csatornára rákötni?
  A csatornára csak után a műszaki átadás-átvétel után lehet rákötni ami előreláthatólag 2007. július 13-án történik meg. Korábbi rákötés szigorúan tilos, sőt azzal a kivitelezés és átadás ütemét lassítja a lakosság, valamint fertőzésveszélyt idéz elő.

Infovonal: 06 30 636 63 00 (munkanapokon 12-15 óráig).